Resultaten vragenlijst Verkeersvisie 2035  

In september 2023 vroegen we de inwoners van Blaricum, Eemnes en Laren om een vragenlijst in te vullen als eerste stap naar de Verkeersvisie Blaricum 2035, Verkeersvisie Eemnes 2035, Verkeersvisie Laren 2035. In totaal is de vragenlijst 1255 keer ingevuld. Per gemeente gebeurde dat ruim 400 keer. Hartelijk dank aan iedereen die dit heeft gedaan!
Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste resultaten. 

Vervoersgebruik 

Figuur 1 toont het aantal auto’s per huishouden onder de deelnemers. We zien dat in alle drie de gemeenten het autobezit relatief hoog is, voornamelijk in Blaricum en Laren. Ter vergelijking, in 2020 stond het gemiddelde autobezit van Nederland ongeveer op 1 auto. 

We zien dat in alle drie de gemeenten het autobezit relatief hoog is

Figuur 1: Aantal auto's per huishouden.

In het gebruik van vervoersmiddelen zien we dat de auto nog regelmatig wordt gebruikt voor korte afstanden. Ongeveer 60% à 70% van de inwoners uit Blaricum en Eemnes gebruikt voor vervoer binnen de gemeente regelmatig de (elektrische) auto. In Laren ligt dit percentage rond de 50%. De (elektrische) fiets wordt het meeste gebruikt voor reizen binnen de gemeente, ongeveer 90% van de inwoners van alle drie de gemeenten geeft aan deze regelmatig te gebruiken. Verder geeft 50% tot 60% van de inwoners aan korte afstanden geregeld te wandelen. Het aantal inwoners dat binnen de gemeente te voet gaat is lager dan het aantal dat met de auto gaat.

De lichte kleuren in figuur 2 tonen het gebruik van vervoermiddelen buiten de gemeente (naar omliggende dorpen of steden). We zien dat op de langere afstanden het gebruik van de (elektrische) auto omhooggaat en (elektrische) fiets gebruikers naar beneden. Voor deze reizen gaat ongeveer 80% van de inwoners regelmatig met de (elektrische) auto. Het ov-gebruik gaat voor reizen naar omliggende dorpen of steden iets omhoog ten opzichte van ov-reizen binnen de gemeente: van ongeveer 5% naar 10%. Toch blijft dit aandeel relatief laag.

We zien dat op de langere afstanden het gebruik van de (elektrische) auto omhooggaat en (elektrische) fiets gebruikers naar beneden

Figuur 2: Vervoerswijze binnen en buiten de gemeenten.

Wat vinden inwoners belangrijk? 

In de vragenlijst hebben we met stellingen in kaart gebracht wat inwoners belangrijk vinden als het gaat om verkeer. Hechten mensen bijvoorbeeld waarde aan het hebben van een hippe auto? Willen ze zo min mogelijk vertraging? Of willen ze zo milieubewust mogelijk reizen? Bij de analyse van de reacties blijkt dat de resultaten van de drie gemeenten vergelijkbaar zijn. 

Figuur 3 toont de stellingen waar de meeste mensen het mee eens waren. Bij iedere gemeente staat bovenaan dat inwoners het belangrijk vinden dat het verkeer veilig is voor alle inwoners en dat iedereen zich aan de verkeersregels houdt. De thema’s veiligheid en regelgeving zijn dus voor veel inwoners belangrijk. De stellingen daaronder gaan over de mogelijkheden om je te ontwikkelen (ontplooiing) en over de mogelijkheid voor iedereen om te kunnen reizen (gelijkheid). Deze sociale thema’s vinden inwoners dus ook belangrijk als het gaat om verkeer. Onderaan de figuur blijkt dat inwoners het belangrijk vinden dat de gemeente duidelijke keuzes maakt over het verkeer én dat men zelf wil kiezen hoe te reizen. 

Bij iedere gemeente staat bovenaan dat inwoners het belangrijk vinden dat het verkeer veilig is voor alle inwoners en dat iedereen zich aan de verkeersregels houdt.

Figuur 3: Hoogst beoordeelde stellingen over verkeer.

Bewonersvisie voor verkeer 

We vroegen inwoners ook om hun visie te delen voor de toekomst van de gemeenten voor drie verschillende locaties, namelijk het dorpscentrum, woonwijken en het buitengebied. We zien bij de drie gemeenten dezelfde hoofdlijnen, maar de accenten verschillen per gemeente. De uitkomsten zijn per gemeente beschreven.   

Blaricum 

Volgens de inwoners van Blaricum is het dorpscentrum in 2035 autoluwer ingericht. Ook is de verkeerssnelheid omlaag gebracht. Er is meer ruimte voor voetgangers en fietsers en de verkeersveiligheid is groter. Dit zien we ook terug in de verkeersregels en in een proactieve manier van handhaven. Parkeren is georganiseerd aan de randen van het centrum. Ook blijft er ruimte voor parkeren nabij voorzieningen. Bereikbaarheid van het centrum voor alle soorten vervoer en het behoud van het dorpse karakter zijn verder zaken waar inwoners waarde aan hechten. 

De woonwijken zijn in 2035 zo veilig mogelijk ingericht. Dit komt onder andere door de snelheid van autoverkeer te verlagen met drempels, regelgeving en door de ruimte anders in te richten. Door veel ruimte te geven aan fietsers is de omgeving zo ingericht dat het prettig is om er te fietsen. De fietser krijgt voorrang en er is minder autogebruik in de woonwijken zelf. Er blijven wel voldoende parkeermogelijkheden voor bewoners, maar geen geparkeerde auto’s in de berm of op de stoep. Handhaving speelt hierbij een belangrijke rol. Daarnaast blijven woonwijken goed bereikbaar met het ov. 

Het buitengebied is in 2035 voorzien van een uitgebreid openbaar vervoersysteem en een wegennetwerk dat zorgt voor goede doorstroming. Ook is er een uitgebreid fietsnetwerk. Op deze manier is voor alle vervoersmogelijkheden invulling gegeven aan doorstroming en bereikbaarheid. Hiervoor zijn geen grote veranderingen doorgevoerd, maar zijn de bestaande netwerken verbeterd. Ook wordt op sommige plekken een lagere snelheid ingevoerd of worden voetgangers, fietsers en autoverkeer gescheiden zodat verkeersveiligheid verbetert. Verder zijn er ook mooie recreatieve wandel- en fietsroutes. 

Eemnes

Volgens de inwoners van Eemnes is het dorpscentrum in 2035 autoluw en bereikbaar ingericht. Er zijn geen grote veranderingen doorgevoerd, maar er zijn wel verschillende aanpassingen gedaan om de bestaande situatie te verbeteren. Parkeren bij voorzieningen zoals winkels of sportclubs is beter georganiseerd. Ook wordt er zoveel mogelijk in de vakken geparkeerd. De snelheid van autoverkeer is omlaag gebracht op verschillende plekken, door de maximumsnelheid aan te passen of drempels toe te voegen. Kruispunten en oversteken zijn veilig voor voetgangers en fietsers. De bestaande fietsinfrastructuur en de kwaliteit van het bestaande ov-netwerk zijn verbeterd. Bovendien krijgt de fietser meer ruimte in het dorpscentrum. 

De woonwijken van Eemnes zijn in 2035 een verkeersveiligere versie van de huidige woonwijken. De omgeving is zo ingericht dat autoverkeer met een lagere snelheid door de wijken rijdt. Er is voldoende parkeermogelijkheid voor bewoners en er toezicht op foutparkeren. De woonwijken zijn prettig voor fietsers en goed bereikbaar zowel met de auto als met de fiets. De inrichting leidt ertoe dat mensen de fiets wat vaker gebruiken ten opzichte van de auto. 

Het buitengebied van Eemnes heeft in 2035 een beter openbaar vervoer netwerk door nieuwe vormen van ov en betere verbindingen. De bestaande fietspaden liggen er mooi bij en het is prettig om over te fietsen. De autowegen hebben een hogere kwaliteit en er is een betere doorstroming. Op verschillende plekken zijn snelheidsbeperkingen doorgevoerd vanwege de veiligheid van voetgangers en fietsers. In het buitengebied en bij recreatiepunten is het parkeren gratis. 

Laren 

Het dorpscentrum is in 2035 duidelijk autoluw gemaakt en parkeren is zoveel mogelijk georganiseerd buiten de kern. Eventueel door een deel van het centrum autovrij te maken. Parkeren bij voorzieningen zoals winkels of sportclubs is nog wel mogelijk, maar is in het centrum beperkt ten opzichte van de huidige situatie. Voorzieningen blijven zoveel mogelijk bereikbaar voor alle vervoersmiddelen. De voetganger staat op één in het centrum. Toegankelijkheid en veiligheid is daarvoor van belang. De fietser krijgt ook meer ruimte. Om dit te bereiken is meer aandacht voor handhaving van verkeersregels nodig. Ook de bereikbaarheid van het centrum met het openbaar vervoer krijgt meer aandacht. 

In de woonwijken van Laren zijn in 2035 geen grote veranderingen gedaan. Er blijft ruimte voor de auto in de vorm van voldoende parkeermogelijkheden voor bewoners. Waar nodig is de verkeerssnelheid omlaag gebracht en de situatie voor fietsers verbeterd. Bijvoorbeeld door fietspaden te verbeteren. Daarnaast is er binnen de woonwijken meer ruimte gecreëerd voor de voetganger. Naast verbeteringen in de inrichting is inzetten op handhaving van verkeersregelgeving nodig. 

In het buitengebied zijn in 2035 voldoende parkeermogelijkheden en is ingezet op een kwalitatief hoogwaardig openbaar vervoernetwerk. Aanvullend daarop is er een uitgebreid netwerk van fietsroutes. Op deze manier is de bereikbaarheid van het buitengebied gewaarborgd. Voetgangers krijgen ruimte om recreatief te wandelen. Op een aantal plekken is daardoor minder ruimte voor autoverkeer, maar hier worden geen grote wijzigingen in aangebracht. De maximumsnelheid blijft op zoveel mogelijk plekken hetzelfde. 

 

toekomstbel
3077